w.yre u;=msáka úYd, nqÿ ms<suhla u;=fjhs'
Share
w.yre .%yhd u;= msáka úYajdi lsÍug mjd wmyiq jia;+ka iy Ôùkaf.a fiahdjka u;=ùu wjidk fjk njla kï fmfkkakg keye'

uE;l§ w.yre .%yhd u;=msáka u;=ù we;s wÆ;au fiahdj jkafka" úYd, nqÿ ms<suhls'

msgilaj, Ôùka ms<sn|j iy y÷kd fkd.;a mshdir jia;+ka ms<sn|j wjOdkfhka miqfjk mqoa.,hska kï mjikafka" w;S;fha§ w.yre .%yhd u; nqoaêu;a Ôùka úfYaIhla jdih lrkq ,enQ nj iy Tjqka wd.ula mjd woymq njg fuh fyd| idlaIshla njhs'


w.yre .%yhd u; Ôùka jdih l, nj tlai;a cd;Skag ta;a;= .ekaùug fuu pdhdrEm fyd|gu m%udKj;a fjk nj iafldÜ iS fjdßka uy;d mjid isákjd'

^w.yre .%yhd ms<sn|j i;Hh lsisfjl= oek.kakjdg kdid wdh;kh leu;s keye' fudlo tfia jqfkd;a" w.yre .%yhd u;=msáka Tjqka Wlyd .kakd f;dr;=re iy ;dlaIkh iefjdu iu. fnod .kakg isÿfjkjd&' ta Tn ÿgqfõ tu uy;d jeäÿrg;a mjid isá woyia lsysmhls', detox body, rare images
kdid wdh;kh fujeks foaj,a j,g woyia olajkafka b;du;au l,d;=rlsks' w.yre .%yhd u;=msáka fujeks jia;+ka olskafka wehso hkak ms<sn|j wf.daia;= udifha§ hï meyeÈ,slsÍula kdid wdh;kfhka lrkq ,enQ nj fkdÿgq f,dalhg jd¾;d fjkjd' Tjqka mjikafka w.yre .%yhd u; fkdfhl=;a jia;+ka oelSug we;s wdYdj ksid tjeks yev ;, isf;a uefjk njhs' w.yre .%yhd u;=msáka fidhd .kakd f;dr;=re lsisjla jika lrkafka ke;s njo Tjqka jeäÿrg;a mjid isákjd', meal plan, nasa, foods

fuh fâ,s fï,a fjí wvúh úiska jd¾;d lrkq ,enQ úYajdijka; mqj;ls" Tng jeä úia;r oek.ekSug wjYH kï  fu;k  la,sla fldg tu fjí wvúhg msúfikak'

kdid wdh;kh fuh úys¿jla f,i ie,l=j;a " msgilaj, Ôùka ms<sn|j úu¾Ykh lrk mqoa.,hska iy wdh;khka fuh m%N, idlaIshla f,i i,lkjd' wmsg wjYH jqfka ta ms<sn|j Tnj oekqj;a lsÍug muKhs' lreKq úuid n,d ms<s.ekSu fyda m%;slafIam lsÍu Tngu ndrhs'

w.yre .%yhd u;§ ,nd.;a pdhdrEm j, úYd, nqÿ ms<suhl fiahdjla u;=ù ;sîu Tn olskafka flfiao @ ieuf.a oek.ekSu msKsi Tnf.a woyia my;ska olajkakg wu;l lrkak tmd'

Post a Comment

 1. Source - http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3273226/Now-alien-hunters-think-ve-seen-Buddha-statue-Mars-Latest-ridiculous-claim-used-prove-existence-ET.html

  ReplyDelete
 2. Me wage nama katha Karaganna wada karanda epa ... aparade mechchara kal mahinsiyen hadapu post wala watinakamath nathi wenawa. Kiyanna kese keewth post karanna sishibuddiyen post kalayuthui

  ReplyDelete
 3. meka aththa kathawak modayo wage commet danna kalin referance link ekata gihilla balapalla.

  ReplyDelete
 4. Wena ekaka damma kitala me eage gon pist dala promote wenna hadanna epa .net eke ewa copy jarala blog kalata net eke thiyana serama aththa newe .mewage jatha liyanne ara katharagamata deyyo wadinawa kiyala lanjawe inna hora saththara jarayek kiwwa kathawavwage. Meken wenne buddagama hallu wena eka . Kihewath thitana dewal copy karala blog karanne nohakiyawata.

  ReplyDelete
 5. මෙ පොස්ට් එක බොරු කියලා කව්‍ රු හරි කියන්නෙ කොහොමද? මේ dailly mail web එකෙ තිබුන දෙයක් නෙ. අනිත්එක තමයි සමබරව මේ පොස්ට් එකෙ කරුනු දක්වා තියෙනවා. මෙ අය හදපු කතාවක් නෙවී නෙ මේ

  ReplyDelete

Powered by Blogger.