udihla we;=,; YÍrfha Wi jeälr .ekSug jákd Wmfoia 7la'  

YÍrfha Wi ms,snoj .eg¿jla Tng;a ;sfnkjdo @ tfiakï fï Tn meñk isákafka ksjerÈu ia:dkhghs' YÍrfha Wi jeälr.ekSu ioyd jQ b;du;au id¾:l wNHdihka lsysmhla ms,snoj Tnj oekqj;a lsÍug wm n,dfmdfrd;a;= fjkjd' fuys§ ioyka lrkq ,nk wNHdihka mqreÿ mqyqkq ùfuka jvd;a úYsIaG m%;sm, ,nd.kakg Tng yelshdj ;sfnkjd' wjqreÿ 24g jvd wvq wh ioyd fuu wNHdihka b;du;au m,odhs;djHla fmkakqï lrkjd' grow taller , height increase 

YÍrfha Wi jeälr.ekSu l, fkdyels fohla hehs we;efula mjikjd Tn oel we;s' kuq;a ksjerÈ wdydr fõ,la wkqNj lrñka fuu wNHdihka mqyqkqùfuka YÍrfha Wi jeälr.;a mqoa.,hska fldf;l=;a isákjd' tfiakï  YÍrfha Wi jeälr .ekSug Tng fkdyels wehs@ wd;au Yla;sh we;slrf.k my;ska wms Tng ,nd fok Wmfoia ksjerÈj ms<smÈkak' 

1' È.e§fï jHdhdu 

my;ska Tng oel.kakg mq¿jka YÍrfha Wi jeälr.ekSu ioyd Ndú;d l, yels uq,sl jHdhduhka lsysmhla ms,snoj' Wofhka ke.S isá ú.i fuu jHdhduhka isÿ lsÍu ioyd mehl muk ld,hla fjka lr.kak' YÍrfha Wi id¾:lj jeälr.; yels úYajdijka;u l%ufõoh kï È.E§fï jHhuhkah' wdrïNfh§ kï fuu jHdhduhka yS ksr; ùfï§ ;rula wmyiq;djhla Tng oefkhs " kuq;a ld,h;a iu. Tn tu jHdhduhka  yS w;solaIfhla njg m;afõú' exercises for grow taller  

Photo Source - http://bharathsunny.hubpages.com/

2' msyskSu 

iajdNdúlju YÍrfha Wi jeälr.ekSu ioyd Ndú;d l, yels úYsIag;u ;dlaIksl l%ufõoh kï msyskSuhs' ojilg meh folla muk msyskSu ioyd fjka lrkjdkï YÍrfha Wi jeälr.ekSu ioyd wjYH lrk W;af;ackh thska ,efnkjd' ksjerÈj msyskk wdldrh .ek Tn okafka fkdue;skï ;rula m<mqreÿ flfkl=f.ka wid oek.kak' fujeks jHdhduhka isÿ lsÍu ioyd wjYH lrk Yla;sh ,nd .ekSug fydo wdydr fõ,lao Tn ,nd .;hq;=hs' YÍrfha Wi jeälr.ekSu  ioyd fjfyfik Tn wkqNj l,hq;= iunr wdydr fõ, ms,snoj fuu ,smsfha§u l;d lsÍug n,dfmdfrd;a;= fjkjd' 

3' t,a,Sfï jHdhdu 

Photo Source - http://bharathsunny.hubpages.com/

t,a,Su hkq Wi jeälr.ekSu ioyd Ndú;d l, yels ir, jHdhduhls' ta ioyd fhdod.; yels Yla;su;a yria okavla ilia lr.kak' fuu jHdhduh;a m<uqj wmyiqhs kuq;a ld,h;a iu. Tn thg yev.efiaú' jvd;a úYsIag m%;sm, ,nd .ekSug ojilg meh Nd.hla muk t,a,S isàug W;aiy lrkak' tlÈ.gu meh Nd.hla t,a,S isáh hq;= nj thska woyia lrkafka keye' ;rul úfõlhla f.k kej; isÿ lrkak' ld,hla .shmiqj jeä fõ,djla t,a,S isàug Tng yelshdj ,efíú' 

4' ksjerÈ fj,djg wdydr .ekSu' 

fndfyda fofkla ld,igyklg wkqj wdydr wr.ekSu isÿ lrkafka keye' ta fjkqjg jeä fofkla isÿ lrkafka nv.sks oekqk úg w;g yiqfjk foh wkqNj lsÍuhs' kuq;a YÍrfha Wi jeälr.ekSu ioyd fjfyfik Tn jeks wh  ld,igyklg wkqj úêu;aj  wdydr wkqNjh isÿl, hq;= nj fydÈka u;l ;nd .kak' YÍrfha Wi jeälr.ekSu ioyd wkqNj l,hq;= jkafka l=uk wdldrfha wdydrhkao hkak fuu ,smsfha my;ska Tng oek.kakg mq¿jka' 

5' m%udkj;a kskaola ,nd.ekSu' 

Tn fkdoek isáhdg YÍrfha Wi jeälr .ekSu ioyd m%udKj;a kskaola ,nd .ekSu w;HjYHu fjkjd'  fudlo fi!LHh ;;ajh hym;aj mj;ajd .ekSu ioyd wjYH lrk Yla;sh Tng ,efnkafka ojilg meh 8 la j;a ksod.;af;d;a muKhs' 

6' nhsisl,a me§u' 

YÍrfha Wi jeälr.ekSu ioyd Woõ fjk ;j;a tla YdÍßl jHdhduhla kï nhsisl,a me§uhs' tfyhska  Èkm;d nhsisl,h me§ug iq¿ fj,djla fjkalr.kak' .uka ìuka hefï§ yelsmuk mdmeÈh fhdod .kak' nhsisl,a me§fï§ reêr ixirkh j¾Okh ùula isÿ fjkjd' 

7' iunr wdydr fõ, 

iunr wdydr fõ,la wr.ekSfuka YÍrfha Wi m%udkh jeälr.kakg Tng mq¿jka' fï my;ska Tn olskafka Èkm;d wdydrhg tl;= lr.; hq;= foaj,a lsysmhls' 

 • Wofha§ jf.au rd;%Sfha§o lsß ùÿrejla mdkh lrkak' 
 • iEu wdydr fõ,la ioydu t,jÆ iy m,;=re jeäfhka tl;= lr.kak' 
 • fm%daàka wvx.=  wdydr j¾.hkao iEu wdydr fõ,lgu we;=,;a lr.kak' 

ÿïmdkh" u;ao%jH we,afldfyd,a iy m%udkj;a ;rï kskaola ,nd fkd.ekSu jeks whm;a mqreÿ YÍr j¾Okh k;r lsÍu msksi fya;= fjk njo u;l ;nd .kak'  YÍrfha Wi jeälr.ekSu ioyd ,smshla bÈßm;a lrk f,i fndfyda fofkla wmf.ka úuid isáhd' Tjqkaf.a tu b,a,Su bgqlsÍula jYfhka ;uhs fkdÿgq f,dalh wm fuu ,smsh Tn fj; f.k taug ;Srkh lf,a' Èkm;d m,fjk ,sms ms,snoj tiekska oek.ekSug ol=kq miska wmf.a ks, f*ianqla msgqjg ,hsla lrkak' 

Post a Comment

 1. mahatha adu karana aththa videos nadda ??

  ReplyDelete
  Replies
  1. ශරීරයේ මහතා අඩුකරගැනීම පිලිබදව ලිපි ගණනාවක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා, පසුගිය ලිපි කියවන්න

   Delete
 2. ඔබ පිරිසිදු පරිසරයත් එක්ක, ලාංකීය අගනාකම් අගයමින් ජීවත් වුනා නම් ඔය ටික නොදැනීම ලැබෙනවා.

  ReplyDelete
 3. Tikak mahat wenne kohomada kiyanna puluwnda

  ReplyDelete
 4. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආකාරයට ශරීරයේ බර වැඩිකරගන්නා නිවැරදි ක්‍රමය පිළිබඳව ඉදිරියේදී ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන්නම්.

  ReplyDelete
 5. mata aurudu 30 wenawa... me exercise walin mage usa wedi karaganna puluwan wei da?

  ReplyDelete
 6. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 25 ඉක්මවූ පසුව පිරියුටරි ග්‍රන්තියෙන් නිෂ්පාදනය වෙන වර්ධන හෝම්නයන් අඩාල වීමක් සිදු වෙනවා. මෙම වර්ධන හෝමෝනයන් ශරීරයේ වැදීම සදහා හේතුවෙනවා. ඒවගේම තමයි අවුරුදු 25දී පමණ අස්ථි වල වර්ධනයද නතර වෙනවා එම නිසා ශරීරයේ උස වැඩි කරගැනීම තරමක් අපහසුයි. නමුත් නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරනවානම් එය අගල් කිහිපයකින් වුනත් උස වැඩි කරගන්න පුලුවන්,

  අන්න එම ක්‍රමවේදය තමයි මෙම ලිපියේ අන්තර්ගත කර තිබෙන්නේ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mahath wenna kramayak nadda?? mahatha wadi karaganna karamayak kiyanna plz

   Delete
  2. usa wadi kara ganna beheth mokuthma nathda

   Delete
  3. thiyenawa, namuth ewa wala bayaanama side effects thiyenawa

   Delete
 7. ශරීරයේ බර වැඩිකරගැනීම පිළිබඳව ලිපියක් පලකරන ලෙසේ ඔබ ඇතුලත්ව බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලීම් කර තිබෙනවා, එම නිසා ඉදිරි දින කිහිපය තුලදී ඒ පිළිබඳව ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරත්තු වෙනවා

  ReplyDelete
 8. great post bro :) godak watinawa, uthsaha kara banna one. thanks a lot !

  ReplyDelete
 9. yaluwa gym giyama usa yana eka nathara wanawada kiyannako plzzzzzzzzz loku uduwak

  ReplyDelete
 10. බර ඉසිලීමේ ව්‍යායාම උස යෑමේ ක්‍රියාවලියට යම් සහයෝගයක් දක්වනවා, මොකද අස්ථීන් දිගට වැඩීම සදහා අවශ්‍ය කරන වර්ධන හොමන මට්ටම ඉහල නැංවෙන නිසා.

  වර්ධන තැටි වැසී යන තුරු පුද්ගලයා උස යනවා, නමුත් අවුරුදු 23 දී වගේ එම වර්ධන තැටි වැසීමක් සිදු වෙනවා,

  මතක තාබාගන්න සෑම ව්‍යායාමයක්ම වර්ධන හොමන මට්ටම ඉහල නවන නිසා ශරීරයේ උස වැඩිවීමට උපකාරී වෙනවා.

  ReplyDelete
  Replies
  1. මගේ වයස 22යි.උස වැඩි කර ගැනීමට මට තව කල් තිබේද??උත්සහ කලොත් මට එය කරගත හැකිද??ඔබ ඉහත සදහන් කර ඇති වර්ධන තැටි පිළිබද පැහැදිලි කරන්න.පල කර ඇති ලිපියට ඔබට ස්තුතියි

   Delete
  2. කැපවීමෙන් යුතුව මහන්සි වී මෙම උපදෙස් පිළිපැදීමෙන් අඟල් කිහිපයකින් උස වැඩි කරගන්නට ඔබට පුළුවන්.

   වර්ධන තැටි යනු දිග අස්ථීන් වල කෙළවරට ආසන්නයේ ඇති කාටිලේජ් පටකයන් වර්ධනය වෙන ස්ථානයන් යනුවෙන් සරලව හදුන්වන්න පුළුවන්. අස්ථීන් විධිමත් කිරීමට වර්ධන තැටි ක්‍රියා කරන අතර සම්පූරණයෙන් වැඩුණු අස්ථීන් වල length සහ Shape නිර්ණය කිරීමටද උදව් වෙනවා.

   සෑම දිගු අස්ථියකම අඩුම තරමේ වර්ධන තැටි දෙකක් වත් අන්තර්ගත වෙනවා. දිගු අස්ථිය දෙකෙලවරෙහි තමයි එම වර්ධන තැටි දෙක පිහිටා තිබෙන අතර එම ස්ථානයන් වලින් තමයි දිගු අස්ථීන් වර්ධනය වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 24 ක් පමණ ගත වුනු පසුව එම වරධන තැටි ඝන අස්ථි කොටසකින් වැසී යනවා.

   නමුත් සෞඛ්‍යය සම්පන්න ආහාර සහ නිසි ව්‍යායාමයන් වලින් ශරීරයේ උස අගල් කිහිපයකින් වැඩි කරගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ සදහා කැපවීමකින් යුතුව කටයුතු කල යුතු වෙනවා

   Delete
  3. ඔබගේ පිළිතුරට ස්තුතියි.මස් මාලු වැඩිපුර ආහාරයට ගැනීම සුදුසු ද??ඉහත ඇති ආහාර වලට අමතරව ගත යුතු තවත් ආහාර තිබේද??එල්ලීමේ ව්‍යායමවල මම සැලකියයුතු කාලයක සිට යෙදී සිටිනවා තවමත් එහි ප්‍රතිඵල දක්නට නැහැ.ඒ පිලිබද ඔබේ මතය පැහැදිලි කරන්න.

   Delete
  4. දිගෑදීමේ ව්‍යායාම වලින් යහපත් ප්‍රතිපල ලබා ගැනීමට නම් සමබර ආහාර වේලක් සහ ඉහත සදහන් කරනලද යහපත් පුරුදු පුහුනු කලයුතු වෙනවා.

   වැඩිපුර මස්මාංශ පමණක් අනුභව කිරීම සමබර ආහාර වේලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රෝටීන් වලට අමතරව කැල්සියම් සහ අනෙකුත් පෝෂක පදාර්තයන්ද එම ආහාර වේලෙහි අන්තර්ගත යුතු වෙනවා.

   බෝංචි , නිවිති, බණ්ඩක්කා , යෝගට්, කිරි කෙසෙල් වැනි ආහාරද අනුභව කලයුතු අතර ප්‍රමාණවත් නිදක්ද ලබාගැනීමද අත්‍යවශ්‍යයි.

   ආසනය තරමක් උස් කරන ලද පාපැදියක් පැදීමද ඉතාමත්ම හොද ව්‍යායාමයක් බව හොදින් මතක තබා ගන්න

   Delete
  5. මේ සදහා ඖෂධ තිබේද??නැති නම් හොදම ක්‍රමය ඉහත ඔබ සදහන් කර ඇති ස්වභාවික ක්‍රියාවලීන් අනුගමනය කිරීමද??

   Delete
  6. ihatha sadahan karana lada kramaya anugamanaya kireema thamai wadath sudusu

   Delete
  7. එල්ලීමේදී සිදුවන්නේ කොන්ද ඇදීමක් පමණක් ද??කකුල් වල අස්ථි ඇදීමක් සිදුවන්නේ කෙසේද??

   Delete
 11. priyasanka yaluwa gyn ekadi godak bara dala skot gahuwama usa yana eka nathara wanawada?skot gahanakota usa yana eka nathara wanawada yaluwa?

  ReplyDelete
  Replies
  1. එවැනි බර ඉසිලීමේ ව්‍යයමයන්ට ඔබව භෞතික වශයෙන් මිටි කිරීමට හැකියාවක් ඇත්තේ නැහැ ඔකද එම ව්‍යායාමයන් හේතුවෙන් අස්ථීන් වල ප්‍රමාණයන්ට බලපෑමක් සිදු නොවෙන නිසා, නමුත් මෙවැනි ව්‍යායාමයන් හේතුවෙන් ඔබගේ සාමාන්‍යය ඉරියව්වේ වෙනස් කමක් ඇති වෙන්නට පුළුවන් අන්න එම හේතුව නිසා ඔබගේ ශරීරය මිටි වී ඇති බවක් ඔබට දැනෙන්නට පුළුවන්,

   නමුත් තාවකාලිකව කොඳු අටපෙලේ හැකිලීමක් එහිදී සිදුවෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා, ඇතැම්විට එම තත්වය දවසක් පුරාවටම දැකගන්නට පුළුවන්

   Delete
 12. priyasanka yaluwa gym eka. a wage viyayama dina patha karama.usa yama vagaya adu wanawada.mokada samahara aya kiyanawa gym giyama usa yana eka nathara wanawa kiyala

  ReplyDelete
 13. priyasanka yaluwa gym eka. a wage viyayama dina patha karama.usa yama vagaya adu wanawada.mokada samahara aya kiyanawa gym giyama usa yana eka nathara wanawa kiyala

  ReplyDelete
  Replies
  1. oba kiyana oya thathwaya oppu kala haki kidisu prayogika sakshiyak naha ,

   Delete
 14. a kiyanna gym yana eka usayamata naraka vidihata balapan na kiyana eka neda

  ReplyDelete
 15. priyasanka yaluwa gym eka viyayama karoth poddak hari usa wadi karaganna bari waida yalu

  ReplyDelete
 16. කය වර්ධන ව්‍යායාමයන් වල නිරත වෙන ගමන් , ශරීරයේ උස වැඩි කරගැනීම සදහා නිර්දේශ කර තිබෙන ව්‍යායාමයන් වලද නිරත වෙන්න , එතකොට සාර්ථක ප්‍රතිපල ලබා ගන්නට පුළුවන්.

  ReplyDelete
 17. priyasanka usa yanna thiyana bahath warga monawada yalu

  ReplyDelete
 18. anee tikak mahatha wadi karaganna puluvan kramayak kiyala dennakooo

  ReplyDelete

Powered by Blogger.